Najbolj zaupanja vredna rešitev za odgovorno upravljanje z gozdovi

Forest Stewardship Council (FSC) je globalna, neprofitna, nevladna organizacija, namenjena spodbujanju okoljsko ustreznega, družbeno koristnega in ekonomsko uspešnega upravljanja svetovnih gozdov.

Forest Bosnia Sarajevo
Bruno Marić

Misija in vizija

Global Staff Meeting 2022
  

Misija

FSC spodbuja okoljsko primerno, družbeno koristno in ekonomsko vzdržno upravljanje s svetovnimi gozdovi.


Vizija

Resnična vrednost gozdov je priznana in v celoti vključena v družbo po vsem svetu. FSC je vodilni katalizator in gonilna sila za izboljšano upravljanje z gozdovi in ​​preoblikovanje trga, ki usmerja svetovni trend na pot trajnostne rabe, ohranjanje, obnove in ​​spoštovanje vseh deležnikov.

Naše delo

FSC zagotavlja sistem za prostovoljno akreditacijo in neodvisno certificiranje s strani tretjih oseb. Ta sistem imetnikom certifikatov omogoča, da svoje izdelke in storitve tržijo kot rezultat okolju primernega, družbeno koristnega in ekonomsko upravičenega upravljanja z gozdovi. FSC določa tudi standarde za razvoj in odobritev FSC standardov upravljanja gozdov, ki temeljijo na načelih in merilih FSC. Poleg tega FSC določa standarde za akreditacijo certifikacijskih teles, ki potrjujejo skladnost s standardi FSC.

Naš ustroj

Sistem FSC je organiziran na več ravninah. Spodaj boste našli pregled glavnih struktur. Več o tem lahko preberete v dokumentu FSC Network Policy, ki ga lahko prenesete iz Centra za dokumente.

 1. Mednarodno članstvo

  FSC je demokratična organizacija, ki jo vodijo njeni člani. Člani se lahko pridružijo kot posamezniki ali kot organizacije. Pridružijo se lahko eni od treh zbornic – okoljski, družbeni ali gospodarski –, ki se nadalje delijo na severno in južno podzbornico. Namen edinstvene strukture upravljanja FSC je zagotoviti, da so vse odločitve sprejete s soglasjem.

   

 2. Mednarodni upravni odbor

  Mednarodni upravni odbor FSC sestavlja 12 članov, ki jih izvolijo polnopravni mednarodni člani FSC (t.i. ''FSC International''). Štirje člani so izvoljeni iz okoljske, družbene in gospodarske zbornice. Člani odbora so izvoljeni za štiriletni mandat in so odgovorni mednarodnim članom FSC.

  Odgovorni so za:

  • zastopanje interesov mednarodnih članov;
  • sprejemanje odločitev v soglasju z drugimi zbornicami, hkrati pa delujejo v najboljšem interesu FSC;
  • določanje strateških usmeritev in prednostnih nalog FSC International;
  • nadzor nad izvajanjem predlogov in
  • potrjevanje letnih poslovnih načrtov, proračunov, financiranja, delovnih načrtov in računovodskih izkazov.

  Mednarodni odbor FSC imenuje generalnega direktorja in določi ter oceni njihove letne ključne kazalnike uspešnosti (KPI).

   

 3. Mednarodni sekretariat

  Mednarodni sekretariat FSC je odgovoren za:

  • izvajanje globalne strategije;
  • nadzorovanje ugleda FSC;
  • promocijo izdelkov s certifikatom FSC;
  • razvoj mednarodnih standardov;
  • zagotavljanje okvira za nacionalne standarde;
  • zagovorništvo, komunikacije in globalno blagovno znamko;
  • zagotavljanje integritete in verodostojnost sistema FSC;
  • splošno vzdrževanje in izboljšave sistema;
  • ustvarjanje pogojev za mrežne partnerje za doseganje dogovorjenih ciljev in
  • nastavitev in sledenje uspešnosti v partnerski mreži.

  FSC International se nahaja v Bonnu v Nemčiji.

 4. Mrežni partnerji

  Partnerji mreže FSC so pravno neodvisne partnerske organizacije FSC, ki spodbujajo odgovorno upravljanje svetovnih gozdov v imenu FSC. Mrežni partnerji imajo strukturo upravljanja, ki odraža strukturo FSC International: imajo članstvo v treh zbornicah, ki izvolijo upravni odbor z uravnoteženo zastopanostjo okoljskih, družbenih in gospodarskih deležnikov; in imajo svoje statute, ki lahko vključujejo določene pravne, operativne in upravljavske obveznosti, ki se razlikujejo od države do države. Mrežni partnerji predstavljajo FSC na nacionalni ravni.

  Mrežni partnerji so lahko odgovorni za nekatere od naslednjih dejavnosti:

  • zagotavljanje storitev sedanjim in bodočim imetnikom certifikatov;
  • razvoj članstva v svojih državah;
  • razvoj procesov za sodelovanje in krepitev zmogljivosti;
  • razvijanje partnerstev;
  • ustanavljanje delovnih skupin in
  • usklajevanje različnih nacionalnih postopkov, vključenih v izdelavo standardov upravljanja gozdov in nacionalnih ocen tveganja.

  Delo vsakega mrežnega partnerja je drugačno in se natančneje odraža v posameznih pogodbah, sklenjenih med FSC International in mrežnim partnerjem. Veliko je odvisno od razmer v vsaki od držav, obstoječih priložnostih in posebnih področij, ki so pomembna za mrežnega partnerja.

  Trenutno obstaja več kot 40 omrežnih partnerjev po vsem svetu.

Naši statuti

Statuti FSC so dokumenti, ki urejajo organizacijo in temelje, na katerih je bila le-ta ustanovljena.

Posodabljajo se vsaka tri leta na predlog članov tekom generalne skupščine. Če je sprememba potrebna med skupščinami, lahko to predlagajo člani z glasovanjem po pošti.

 

Naša zgodovina

Pred tremi desetletji, natančneje leta 1992, je v Riu potekal Svetovni vrh o Zemlji, kjer pa niso dosegli sporazuma o ustavitvi krčenja gozdov. Kot odgovor na to se je predana skupina podjetij, okoljevarstvenikov in voditeljev skupnosti združila, da bi ustvarila revolucionaren koncept: prostovoljen, na trgu temelječ pristop, ki bi izboljšal gozdarske prakse po vsem svetu. To srečanje je zaznamovalo rojstvo Forest Stewardship Council. Pred 28 leti smo uvedli certificiranje za odgovorno gozdarstvo in ostajamo najbolj zaupanja vredna rešitev za odgovorno upravljanje z gozdovi, zahvaljujoč našim predanim in raznolikim deležnikom.

1993
Izdani prvi FSC certifikati

Izdani prvi FSC certifikati (certifikat o upravljanju gozdov v Mehiki; certifikat verige skrbništva v ZDA).

1994
Uradno rojstvo FSC

FSC je ustanovljen kot pravna oseba v Mehiki.
Prvi certificiran in označen FSC izdelek, lesena lopatica, je na voljo v Združenem kraljestvu.

1996
Prva generalna skupščina

Generalna skupščina, ki poteka na vsaka tri leta, je najvišje rangirana FSC platforma za odločanje. Vsi člani treh zbornic FSC – družbene, okoljske in gospodarske – pridejo skupaj in kreirajo prihodnost upravljanja z gozdovi. Izvedite več o našem mednarodnem članstvu tukaj.

2003
Selitev Bonn

Selitev sekretariata FSC iz Oaxace (Mehika) v Bonn (Nemčija).
40 milijonov hektarjev certificiranih gozdov po vsem svetu in več kot 20.000 FSC certificiranih izdelkov na trgu.

2004
V veljavo pride SLIMF

Po dveh letih razvoja stopijo v veljavo standardi za majhne ali nizkointenzivne gozdove (SLIMF). Da bi zmanjšali stroške in zapletenost certificiranja za majhne (100 ha ali manj) ali nizko intenzivne enote upravljanja z gozdovi, se lahko upravičeni upravljavci gozdov prijavijo za SLIMF in tako zagotovijo nadaljnje finančne in upravljavske koristi. Več o certificiranju upravljanja gozdov SLIMF boste našli tukaj.

2005
Začetek akreditacijskega programa

Ustanovljen je Accreditation Services International GmbH (danes Assurance Services International, ASI) za upravljanje akreditacijskega programa FSC.

FSC sam ne izdaja certifikatov. Neodvisna certifikacijska telesa izvajajo ocene upravljanja z gozdovi in verigo sledljivosti (presoje), ki vodijo do FSC certificiranja. Certifikacijska telesa so odgovorna akreditacijskem telesu Assurance Services International, ki redno nadzira njihovo delo. Več o postopku akreditacije je na voljo tukaj.

2006
V veljavo stopita certificiranje projektov in nadzorovani les

FSC ni omejen le na izdelke na policah trgovin. Celoten gradbeni projekt je lahko na primer upravičen do FSC certificiranja. Tovrstno certificiranje lastnikom projektov omogoča uporabo blagovnih znamk FSC za promocijo. Več o certificiranju projektov preberite tukaj

Nadzorovani les je necertificiran material, ki ga je mogoče mešati s FSC certificiranim materialom v izdelkih, ki nosijo oznako FSC MEŠANICA (ang. FSC MIX). Nadzorovani les ne izvira iz FSC certificiranih gozdov. Več o nadzorovanem lesu preberite tukaj.

2015
Predstavitev nove globalne blagovne znamke: Forests For All Forever

Novo geslo – Forests For All Forever (Gozdovi za vse za vedno) – nadgradi vizijo FSC o reševanju svetovnih gozdov za prihodnje generacije, medtem ko vizualna identiteta, ki vključuje živali in ljudi, ki živijo in komunicirajo v gozdovih, krepi vseobsegajoč pristop FSC k odgovornemu upravljanju z gozdovi.

 

2018
V veljavo stopi preverjanje ekosistemskih storitev

Ekosistemske storitve so koristi, ki jih ljudje pridobimo od narave. V FSC certificiranih gozdovih so zaščitene dragocene ekosistemske storitve – FSC je leta 2018 uvedel postopek za prikaz in obveščanje o pozitivnem vplivu odgovornega upravljanja z gozdovi na ekosistemske storitve. Več o preverjanju ekosistemskih storitev je na voljo tukaj.

2019
Praznovanje 25. obletnice

FSC praznuje 25 let odgovornega upravljanja z gozdovi.
Več kot 199 milijonov hektarjev certificiranih gozdov in več kot 37.000 CoC certifikatov po vsem svetu.

2020
Nov projekt: FSC Adria-Balkan

Po dveh desetletjih vztrajne rasti in razvoja certificiranja FSC v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji in Sloveniji je FSC International uradno začel nov projekt s ciljem podpreti imetnike certifikatov in druge zainteresirane strani. Več o FSC certificiranju v regiji Adria-Balkan boste našli tukaj.