Visoke zaščitne vrednosti

Od endemičnih vrst do svetih območij, vsi naravni habitati – zlasti gozdovi – dedujejo zaščitne vrednosti. Te biološke, ekološke, socialne ali kulturne vrednote izjemnega pomena so znane kot ''visoke zaščitne vrednosti'' ali VZV.

Podporo za identifikacijo, ocenjevanje, upravljanje in spremljanje ekoloških in kulturnih VZV določa FSC načelo št. 9.

Balkan dragonfly

Vrste VZV

Tetrao urogallus

Raznolikost vrst

Koncentracije biološke raznovrstnosti, vključno z endemičnimi vrstami in redkimi, ogroženimi ali ranljivimi vrstami, ki so pomembne na svetovni, regionalni ali nacionalni ravni.

Forest in Slovenia

Ekosistemi in raznoliki sestavi na ravni krajine

Neokrnjene gozdne pokrajine in veliki ekosistemi na ravni pokrajine ter raznoliki sestavi ekosistemov, ki so pomembni na svetovni, regionalni ali nacionalni ravni.

Myriostoma coliforme

Ekosistemi in habitati

Redki, ogroženi ali ogroženi ekosistemi, habitati ali zatočišča.

Forest river

Kritične storitve ekosistema

Osnovne ekosistemske storitve v kritičnih razmerah, vključno z zaščito vodnih zajetij in nadzorom erozije občutljivih tal in pobočij.

Fodder

Potrebe skupnosti

Območja in viri, ki so temeljni za zadovoljevanje osnovnih potreb lokalnih skupnosti ali domorodnih ljudstev (za preživetje, zdravje, prehrano, vodo itd.), opredeljeni z vključevanjem.

Serbia

Kulturne vrednosti

Območja, viri, habitati in krajine svetovnega ali nacionalnega kulturnega, arheološkega ali zgodovinskega pomena in/ali kritičnega kulturnega, ekološkega, gospodarskega ali verskega/svetega pomena.

VZV pristop

Pristop VZV – prepoznavanje, upravljanje in spremljanje – uporabljamo v naših certifikacijskih standardih (ki vplivajo na FSC certificirane gozdove ali proizvode) in na splošno kot vir za načrtovanje ohranjanja. FSC si prizadeva ohranjati, krepiti in spodbujati pomen teh vrednot.

VZV so uporabne za vsako operacijo, veliko ali majhno, vendar upoštevanje VZV ne pomeni, da morate vse spremeniti v ohranitveno območje. Poleg tega so nekatera globalna trgovska podjetja in banke zahteve glede VZV vključili v svoje politike javnih naročil in naložb.

Postopek ocenjevanja vključuje identifikacijo VZV, ki lahko obstajajo v gozdu. Upravljavci gozdov morajo z znanstvenimi ocenami in sodelovanjem z zadevnimi in zainteresiranimi deležniki oceniti, ali so VZV dejansko prisotne v njihovih gozdovih. Rezultati se zabeležijo in kartirajo.

Ključni del VZV je zagotoviti, da dejavnosti v gozdovih nimajo negativnega vpliva na biotsko raznovrstnost – to je na raznovrstnost znotraj in med vrstami ter na ekosistem kot celoto, vključno z gozdovi. Za FSC gre vzdrževanje in izvajanje upravljanja biotske raznovrstnosti ter VZV z roko v roki.