Skupinsko & SLIMF certificiranje

Imetniki certifikata FSC se lahko združijo tudi v skupinsko certifikacijsko shemo in delijo svoja prizadevanja za načrtovanje upravljanja z gozdovi, sečnjo, spremljanje in trženje svojih izdelkov. Preko skupinskega certificiranja predvsem manjši subjekti lažje pridejo do FSC certificiranja, saj ta članom skupine omogoča delitev stroškov in aktivnosti pri prijavi kot tudi vzdrževanju FSC certifikata.

Manjši gozdovi ali gozdovi z nizko intenzivnostjo upravljanja (ang. Small or low-intensity managed forests – SLIMF) so upravičeni do poenostavljenih zahtev in revizijskih postopkov, ki zmanjšujejo stroške in napore za certificiranje.

Forest manager
Skupinsko FM certificiranje
SLIMF FM certificiranje

V nekaterih primerih je lahko dostop do FSC certificiranja izziv tako z administrativnega kot tudi ekonomskega vidika. Ti izzivi postanejo še posebej pomembni v primeru gozdarstva majhnega obsega, kjer pogosto ni dovolj sredstev za izpolnjevanje zahtev FSC. Za lažji dostop in vzdrževanje FSC certifikata je možno ustvariti skupine: več upravljavskih enot (od več lastnikov gozdov), združenih skupaj in upravljanih s skupinskim subjektom, ki ima FSC certifikat za celotno skupino.

Koristi skupinskega certificiranja so lahko ekonomske, saj zmanjšajo stroške, povezane s certificiranjem, in povečajo ekonomijo obsega pri pridobivanju storitev in dostopa do trgov. Preko skupine se tudi zmanjša administrativno breme za vsakega izmed članov, ki dobijo podporo pri izvajanju odgovornega upravljanja z gozdovi. Znotraj skupine je skupinski subjekt dovolj prilagodljiv pri dodeljevanju odgovornosti za različne zadeve različnim subjektom v skupini. Namen je omogočiti dovolj prožnosti, da lahko vsaka skupina najde svojo optimalno strukturo in porazdeli odgovornosti v skladu z zahtevami FSC. Subjekt skupine lahko na primer pripravi ocene, kot sta presoja vplivov na okolje ali ocena visoke zaščitne vrednosti (VZV) za celotno področje skupine, če vsaka upravljalska enota potrdi rezultate takih ocen in obenem zadosti ostalim veljavnim zahtevam FSC.

Skupinsko certificiranje običajno uporabljajo mali lastniki gozdov, vendar je na voljo vsem vrstam upravljavskih enot in lastništva po vsem svetu. V regiji Adria-Balkan obstajata dve tovrstni FM skupini: ena je na Hrvaškem (Udruga šumovlasnika) in druga v Sloveniji (Slovenski državni gozdovi d.o.o.). Zasebni lastniki gozdov se lahko odločijo za pridružitev obstoječi skupini FM ali ustanovijo novo.

Poleg FSC FM standardov morajo člani skupinskega certificiranja izpolnjevati tudi FSC-STD-30-005 Standard skupine za upravljanje z gozdovi, ki ga najdete spodaj.

FSC-STD-30-005V2-0 FM Groups Standard.pdf
PDF, Size: 805.15KB
FAQ_FSC-STD-30-005_V2-0.pdf
PDF, Size: 685.73KB

FSC se zaveda, da so stroški neodvisnega certificiranja tretjih oseb relativno visoki za mala podjetja. Poleg tega so možni okoljski in družbeni vplivi malih podjetij in podjetij, ki se upravljajo z nizkimi stopnjami poseka, relativno nizki. Da bi zmanjšali stroške certificiranja za tako majhne in nizko intenzivno upravljane gozdove (SLIMFs), FSC dovoljuje certifikacijskim telesom, da ocenijo in poročajo o teh gozdovih z uporabo poenostavljenih postopkov certificiranja.

Gozdnogospodarska enota se kvalificira kot "SLIMF", če gre bodisi za "majhen" gozd (100 ha ali manj) ALI če se upravlja kot gozd "nizke intenzivnosti" (stopnja poseka je manjša od 20 % povprečnega letnega prirastka znotraj skupne proizvodne gozdne površine IN/ALI je letni posek s celotne proizvodne gozdne površine manjši od 5000 m3 ALI je povprečni letni posek s celotnega proizvodnega gozda v času veljavnosti certifikata manjši od 5000 m3/leto, kar potrdijo poročila o poseku in nadzorne revizije.

Poleg FSC FM standarda, morajo člani skupinskega certificiranja izpolnjevati tudi zahteve standarda FSC-STD-01-003 SLIMF merila sprejemljivosti, ki jih najdete spodaj.

FSC-STD-01-003 V1-0 HR Kriteriji prihvatljivosti za SLIMF
PDF, Size: 1.96MB
FSC-STD-01-003 SLIMF Eligibility Criteria.pdf
PDF, Size: 100.90KB