EUDR

Hitra dejstva o EUDR

Pridobite osnovno razumevanje nove uredbe o krčenju gozdov.

 • Zakaj obstaja potreba za EUDR?

  EU je velika porabnica dobrin, povezanih s krčenjem in propadanjem gozdov, kar spada med glavne dejavnike podnebnih sprememb (11 % emisij toplogrednih plinov) in vpliva na izgubo biotske raznovrstnosti.

  S tem zgodovinskim sporazumom želi EU zmanjšati svoj prispevek h krčenju gozdov in tako svojim državljanom zagotoviti, da izdelki, ki jih kupujejo, nimajo negativnega vplivga na svetovne gozdove.

 • Kaj so cilji EUDR?

  Glavni cilj EUDR je zmanjšati prispevek EU k svetovnemu krčenju in degradaciji gozdov. To lahko dosežemo z zmanjševanjem tveganja izdelkov iz dobavnih verig, povezanih s krčenjem ali propadanjem gozdov, ki pridejo na trg EU ali se iz njega izvažajo, ter s spodbujanjem povpraševanja in trgovanja z zakonitim blagom in izdelki, ''ki niso povezani s krčenjem gozdov'' znotraj EU.

 • Kaj pomeni ''brez krčenja gozdov''?

  Na podlagi EUDR pomeni ''brez krčenja gozdov'' sledeče:

  • da so leseni proizvodi narejeni iz lesa, pridobljenega na gozdnih zemljiščih, ki po 31. decembru 2020 niso bila krčena, in
  • da so leseni proizvodi narejeni iz lesa, ki je bil posekan v gozdu, kjer po 31. decembru 2020 ni prišlo do propadanja gozda.
 • Kateri so pomembni datumi v povezavi z EUDR?

  6. december 2022 – EU doseže dogovor o EUDR

  29. junij 2023 - začetek veljavnosti

  30. december 2024 – začetek uporabe

  30. junij 2025 – začetek uporabe za mikro in mala podjetja

Webinarji

Nova uredba EUDR neposredno velja za podjetja s sedežem na Hrvaškem in v Sloveniji, vendar pa morajo biti na nove zahteve EUDR pozorna tudi podjetja s sedežem v Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji, ki svoje blago izvažajo na trg EU. V pripravljalnem letu 2024 so naši komunikacijski kanali odprti, imetnikom FSC certifikata in drugim zainteresiranim stranem pa so na voljo ažurne informacije. Tako FSC certificirana kot tudi necertificirana podjetja iz regije Adria-Balkan so lepo vabljena, da se nam pridružijo in izvedo, kako lahko FSC certificiranje podpre njihovo poslovanje pri doseganju skladnosti z novo uredbo EUDR.

Naši četrtletni spletni seminarji oziroma webinarji potekajo v hrvaškem jeziku, vendar je udeležencem na voljo podporno gradivo v obliki pdf predstavitve v hrvaškem in slovenskem jeziku. Spremljanje enega ali več spletnih seminarjev v zvezi z EUDR je odlična priložnost, da izveste več o prihajajočih spremembah in sodelujete v razpravi z drugimi podjetji iz regije.

Oglejte si tudi spletne seminarje, ki jih v angleškem jeziku izvaja FSC International. Na voljo so tukaj.

20. september
20. december

Čas: 10:00 - 11:00 CET

Vsebina:

Več informacij bo na voljo kmalu.

Čas: 10:00 - 11:00 CET

Vsebina:

Več informacij bo na voljo kmalu.

EUDR vs. EUTR

EUDR, s svojim glavnim ciljem zmanjšanja prispevka EU k svetovnemu krčenju in propadanju gozdov, je pomembnejša in bolj zapletena uredba v primerjavi z EUTR, katere namen je preprečiti prodajo nezakonitega lesa in lesnih proizvodov na trgu EU.

Nova uredba o proizvodih, ki niso povezani s krčenjem gozdov (EUDR) pride v veljavo konec leta 2024 (sredi leta 2025 za mikro in mala podjetja), vendar EUTR v celoti ne bo izničena vse do konca leta 2027. EUDR namreč zahteva, da se les in proizvodi iz lesa (kot so navedeni v EUTR), proizvedeni pred datumom začetka uveljavitve in prodani po datumu uveljavitve, veljajo za skladne z uredbo EUTR tri leta (do konca leta 2027).

Nekaj pomembnih razlik med obema uredbama je prikazanih spodaj:

 1. Obseg uporabe

  Primarni proizvodi

  EUDR: les in govedo, kakav, kava, oljna palma, guma, soja

  EUTR: les

  Relevantni proizvodi iz lesa

  EUDR: vse, kaj je na seznamu EUTR + lesno oglje, orodje, lesna volna, knjige in časopisi, kuhinjsko pohištvo, krste, sedeži itd.

  Opomba: Seznam vseh ustreznih izdelkov je na voljo v Prilogi I uredbe EUDR.

  EUTR: izdelki, ki vsebujejo papir, karton, lesna vlakna ali les

  Zajete vrste lesnih izdelkov

  EUDR: les in drugi proizvodi, uvoženi v EU, proizvedeni in uporabljeni v EU ter izvoženi iz EU.

  EUTR: les in drugi lesni stranski proizvodi, ki so na trgu EU, proizvedeni pa so v EU ali uvoženi.

 2. Ključni deležniki

  Gospodarski subjekti

  EUDR: vsaka fizična ali pravna oseba, ki v okviru komercialne dejavnosti daje les in lesne stranske proizvode na trg EU ali jih izvaža s trga EU.

  EUTR: Podjetja (uvozniki in gozdarji), ki dajejo les in lesne stranske proizvode na trg EU.

  Trgovci

  EUDR: Vsak subjekt v dobavni verigi, razen gozdarskega subjekta, ki omogoči dostopnost relevantne izdelkov na trgu EU v okviru komercialne dejavnosti.

  EUTR: Podjetja, ki kupujejo ali prodajajo les ali lesne proizvode na notranjem trgu EU, potem ko so bili prvič prišli na trg.

 3. Zahteve

  Prepoved

  EUDR: Dajanje na trg EU ali prodaja lesa in lesnih izdelkov:
  - ki so propomogli h krčenju in propadanju gozdov,
  - ki so bili pridobljeni na nezakonit način,
  - ki niso zajeti v izjavi o skrbnem pregledu, je prepovedano.

  EUTR: Dajanje na trg nezakonito pridobljen les ali lesne izdelke je prepovedano.

  Obveze gospodarskih subjektov

  EUDR: Gospodarski subjekti morajo opraviti skrbni pregled, preden dajo les ali lesne stranske proizvode na trg EU ali jih izvozijo iz EU, z uporabo sistema in postopkov, in morajo najprej predložiti izjavo o potrebni skrbnosti. Gospodarski subjekti morajo svoje informacije o skrbnem pregledu posredovati drugim gospodarskim subjektom in trgovcem nižje v dobavni verigi. Vsako leto morajo objaviti poročilo o svojem skrbnem pregledu.

  EUTR: Gospodarski subjekti morajo dokazati potrebno skrbnost pri dajanju lesa ali lesnih stranskih proizvodov na trg EU z uporabo sistema in postopkov. Svoj sistem skrbnega pregleda morajo vzdrževati in redno ocenjevati.

  Izjeme za MSP gospodarske subjekte

  EUDR: MSP so izvzeta iz:
  - skrbnega pregleda, če so izdelki že bili predmet skrbnega pregleda,
  - objave poročila o njihovem skrbnem pregledu.

  EUTR: se ne uporablja

  Opomba: MSP - mala in srednje velika podjetja

  Obveznost trgovcev

  EUDR: Za velike trgovce (ne spadajo med MSP) veljajo enake zahteve glede potrebne skrbnosti kot za velike gospodarske subjekte (nič več ''slamnatih'' podjetij). Vsi trgovci morajo zbrati in pet let hraniti določene podatke od svojih dobaviteljev in strank ter sodelovati s pristojnimi organi.

  EUTR: Evidence o nakupu in prodaji lesa je potrebno hraniti pet let, na zahtevo pa jih je potrebno predati pristojnim organom.

  Zahteve glede sledljivosti

  EUDR: V okviru postopka potrebne skrbnosti morajo gospodarski subjekti zbrati podatke o geolokaciji vseh zemljišč, kjer je bil posekan les za relevantne proizvode, in datum/obdobje proizvodnje. ''Geolokacija'' pomeni koordinate GPS proizvodnih zemljišč ali oboda zemljišča (z uporabo poligona).

  EUTR: Trgovci morajo zbirati in hraniti podatke od dobaviteljev v celotni dobavni verigi in od svojih strank. Kot del potrebne skrbnosti morajo upravljavci oceniti kompleksnost dobavne verige za les.

 4. Potrebna skrbnost

  Zbiranje informacij

  EUDR: Zbiranje informacij je enako kot velja za EUTR (včasih bolj podrobno) in vključuje:
  - dokazila, da ne prihaja do krčenja ali propadanja gozdov,
  - geolokacijo proizvodnih zemljišč in datume/obdobja proizvodnje.

  EUTR: Informacije, ki jih je treba zbrati v povezavi z izdelki, so:
  - opis,
  - država/regija/koncesija za sečnjo,
  - količina,
  - imena in kontaktne podatke dobavitelja in naročnika,
  - informacije o skladnosti in zakonitosti.

  Ocena tveganja

  EUDR: Ocena tveganja upošteva merila EUTR, dodatno pa vključuje še:
  - dodelitev tveganja s strani ES določeni državi proizvajalki (glej oceno države – člen 29),
  - prisotnost gozdov v državi/pridelovalnem območju,
  - razširjenost krčenja ali propadanja gozdov,
  - prisotnost domorodnih ljudstev,
  - posvetovanje in sodelovanje v dobri veri z avtohtonimi ljudstvi,
  - obstoj upravičenih zahtev domorodnih ljudstev po zemljiščih in pravicah do uporabe le-teh,
  - pomisleke glede korupcije ali ponarejanja dokumentov/podatkov,
  - tveganje mešanja izdelkov,
  - sklepe strokovnih svetov ES,
  - prijave upravičenih sumov (člen 31),
  - itd.

  EUTR: Postopki ocene tveganja temeljijo na:
  - zbranih podatkih,
  - zagotavljanju skladnosti z zakonodajo, kot je certificiranje tretje osebe,
  - razširjenosti nezakonite sečnje ali drugih nezakonitih praks,
  - sankcijah (ZN, Svet EU),
  - kompleksnosti dobavne verige.

  Zmanjšanje tveganja

  EUDR: V primeru nezanemarljivega tveganja lahko ukrepi za zmanjšanje tveganja vključujejo:
  - zahtevo po dodatnih informacijah, podatkih ali dokumentih;
  - izvedbo neodvisnih raziskav ali revizij;
  - druge ukrepe v zvezi z zahtevami glede na zbrane podatke
  - krepitev zmogljivosti in naložb.
  Preverjanja, ukrepi in postopki morajo biti vzpostavljeni, preden so proizvodi dani na trg.
  Dodatne zahteve za gospodarske subjekte, ki niso MSP:
  - imenovanje pooblaščenca za skladnost na vodstveni ravni;
  - izvajanje neodvisnih revizij za preverjanje notranjega sistema. izvajanje neodvisnih revizijskih funkcij za preverjanje notranjih politik, kontrol in postopkov;
  Odločitve o postopkih in ukrepih za zmanjšanje tveganja se dokumentirajo in pregledajo vsaj enkrat letno in na zahtevo dajo na voljo pristojnim organom.

  EUTR: V primeru nezanemarljivega tveganja lahko ukrepi za zmanjšanje tveganja vključujejo:
  - zahtevo po dodatnih informacijah, podatkih ali dokumentih;
  - in/ali zahtevo po preverjanju tretje osebe;
  - in/ali druge ukrepe glede na zbrane podatke.

  Poenostavljena potrebna skrbnost

  EUDR: Za proizvode, ki prihajajo iz držav, ki jih je Evropska komisija ocenila kot države z nizkim tveganjem (glej oceno države – člen 29), je mogoče izvesti poenostavljeni skrbni pregled:
  - zbiranje informacij (1. korak),
  - izvzetje iz analize tveganja in ukrepov za ublažitev (2. in 3. korak) po analizi tveganja mešanja s proizvodi neznanega porekla.

  EUTR: se ne uporablja

  Ocena držav s strani Evropske komisije

  EUDR: Evropska komisija (EK) bo izvedla ocene tveganja po državah (EU in druge države):
  - EK bo objavila seznam držav z nizkim in visokim tveganjem,
  - rezultati bodo na voljo preko informacijskega sistema EK,
  - sistem ima 3 stopnje ocenjevanja države: nizko, standardno ali visoko tveganje.

  EUTR: se ne uporablja

 5. Informacijski sistem in carinski postopki

  Informacijski sistem

  EUDR: Evropska komisija mora vzpostaviti in upravljati informacijski sistem, ki gospodarskim subjektom omogoča oddajo izjave o potrebni skrbnosti in preverjanje že evidentiranih izjav. Ta sistem bo povezan s carinskimi organi in bo dostopen pristojnim organom, da bodo lahko opravljali svoje preglede.

  EUTR: se ne uporablja

  Carinski postopki

  EUDR: Vzpostavljen bo sporazum med pristojnimi organi in carinskimi organi. Carinski organi bodo morali preveriti status izjave o potrebni skrbnosti, preden dovolijo "sprostitev v prosti promet" ali izvoz.

  EUTR: se ne uporablja

FSC regulativni modul

Forest Stewardship Council in Evropska unija si delita enako vizijo glede varovanja naših gozdov. FSC certificiranje, najbolj zaupanja vredna in verodostojna globalna rešitev za odgovorno upravljanje z gozdovi že izpolnjuje številne zahteve EUDR in v mnogih pogledih presega njegov obseg in ambicije.

FSC še naprej krepi svoj ustroj, tako da lahko deležniki v celotni dobavni verigi izpolnjujejo vse vidike EUDR in drugih ustreznih zakonodaj, ki se nanašajo na gozdarstvo in les, tako v Evropi in po svetu. FSC vodi sistemske spremembe in razvija nove tehnologije za pomoč podjetjem pri izpolnjevanju zahtev EUDR.

Od junija 2024 naprej bo popolnoma nov, prostovoljni FSC regulativni modul zagotavljal nabor integriranih orodij (kot sta tehnologija verižnih blokov in tehnologija API ali podpora za geolokacijo), ki jih lahko podjetja na kateri koli točki v vrednostni verigi uporabijo za izpolnjevanje zakonitosti EUDR, za namene trajnosti in obveznosti skrbnega pregleda, še pred uveljavitvijo decembra 2024.

Želite izvedeti več o naši prihajajoči rešitvi? Kliknite spodnji gumb ''FSC regulativni modul'', da vidite, kako se lahko uporablja za vaše podjetje. Oglejte si druge vire, kot je uradno besedilo uredbe EUDR, pogosta vprašanja in drugo!

Opomba: Čeprav lahko FSC pomaga pri izpolnjevanju zahtev glede potrebne skrbnosti, biti certificiran še ne pomeni, da podjetje avtomatično izpolnjuje dolžnosti glede EUDR. Vsi relevantni deležniki morajo odigrati svojo vlogo v boju proti krčenju gozdov.

Viri

Uradna EUDR uredba

EUDR Regulation (EN)
PDF, Size: 692.99KB
EUDR Uredba (HR)
PDF, Size: 753.66KB
EUDR Uredba (SL)
PDF, Size: 807.20KB

FSC regulativni modul (ni obvezen)

FSC-STD-01-004 FSC Regulatory Module
PDF, Size: 1.02MB
EUDR Requirements FAQ
PDF, Size: 5.08MB

Spremembe na ravni sistema FSC

System-wide changes presented in advice notes
PDF, Size: 415.69KB
Izmjene na razini sustava predstavljene u savjetodavnim napomenama
PDF, Size: 650.42KB

EUDR webinarji

HR_EUDR_webinar_20/03/24
PDF, Size: 35.46MB
SI_EUDR_webinar_20/03/24
PDF, Size: 35.55MB
HR_Blockchain_webinar_20/06/24
PDF, Size: 15.72MB
SI_Blockchain_webinar_20/06/24
PDF, Size: 15.71MB