Politika povezovanja

Gozdovi ohranjajo življenje na Zemlji in jih je treba varovati. Zato obstaja FSC: zagotoviti rešitev za trajnostno upravljanje z gozdovi, ki ji zaupajo nevladne organizacije, potrošniki in podjetja. Politika povezovanja zajema vrednote, ki si jih delijo posamezniki in organizacije, povezane s FSC. Opredeljuje šest nesprejemljivih dejavnosti, ki so se jim povezani posamezniki in organizacije ter njihove poslovne skupine zavezani izogibati tako pri certificiranih kot necertificiranih dejavnostih.

work for us
 • Policy for Association longer shape

  Cilj

  Cilj Politike povezovanja je orisati in opredeliti nesprejemljive dejavnosti, ki resno vplivajo na gozdove in ljudi na terenu ter predstavljajo tveganje za ugled, če so povezane s FSC. Politika opredeljuje posledice teh aktivnosti za organizacije in posameznike, ki so ali želijo biti povezani s FSC. Politika določa, katere organizacije in posamezniki se bodisi lahko bodisi se ne morejo povezati s FSC.

 • Scope people meeting square
  Canva

  Področje uporabe

  Politika povezovanja velja za vse povezane posameznike, organizacije in njihova podjetja ter za tiste, ki bi se radi povezali s FSC (to vključuje imetnike certifikatov in mednarodne člane).

  Ta politika velja za vse nesprejemljive dejavnosti, ki se izvajajo ali so se izvajale. Namen sodelovanja v nesprejemljivi dejavnosti ni zadostna podlaga za sprožitev preiskave ali pritožbe, vendar pa lahko namen vključitve v nesprejemljivo dejavnost sproži druge, proaktivne ukrepe FSC, vključno z zbiranjem informacij in spremljanje, da se zagotovi, da se nesprejemljiva dejavnost v prihodnosti ne bo zgodila.

 • Signing a document
  Canva

  Izvajanje

  Politika povezovanja služi kot orodje za obvladovanje tveganj za FSC, ki ščiti verodostojnost in ugled blagovne znamke FSC in organizacij, povezanih z njo. Velja za celotne skupine podjetij, tudi če ima le omejen del skupine aktiven odnos s FSC. Vsi povezani posamezniki in organizacije – ter njihova skupina podjetij – se s podpisom pogodbenega sporazuma ob vstopu v sistem FSC zavežejo, da se bodo izogibali udeležbi v kateri koli nesprejemljivi dejavnosti, tako v certificiranih kot necertificiranih procesih.

  Za izvajanje Politike povezovanja se uporabljata dva procesna dokumenta:

  1. Posameznik ali organizacija, ki se želi povezati s FSC, mora opraviti postopek preverjanja in razkriti informacije v skladu z zahtevami FSC-PRO-10-004 Zahteve po razkritju za povezovanje s FSC.
  2. Če je FSC obveščen o morebitni kršitvi tega pravilnika, se uporabi FSC-PRO-01-009 Politika obravnavanja pritožb v zvezi s politiko povezovanja FSC.

Šest nesprejemljivih dejavnosti

FSC si želi povezovanja s posamezniki in organizacijami, ki so usklajeniposlanstvom in vrednotami FSC. Združenje ne bo dovolilo povezovanja v primerih, ko so posameznik, organizacija ali njena skupina podjetij vključeni ali so bili vključeni v naslednje nesprejemljive dejavnosti:

01Nezakonita sečnja ali nezakonita trgovina z gozdnimi proizvodi
02Kršitev običajnih ali človekovih pravic v gozdnem sektorju
03Kršitev delavskih pravic in načel, ki jih določa ILO
04Uničevanje območij visokih zaščitnih vrednosti (VZV)
05Spreminjanje naravnih gozdnih zemljišč
06Uporaba gensko spremenjenih organizmov v gozdarstvu

01. Nezakonita sečnja ali nezakonita trgovina z gozdnimi proizvodi:

02. Kršitev običajnih ali človekovih pravic v gozdnem sektorju:

03. Kršitev delavskih pravic in načel, ki jih določa ILO:

04. Uničevanje območij visokih zaščitnih vrednosti (VZV):

05. Spreminjanje naravnih gozdnih zemljišč:

06. Uporaba gensko spremenjenih organizmov v gozdarstvu:

Ključni koncepti in pogosta vprašanja

Povezovanje: povezovanje s FSC je uradno potrjeno prek kateregakoli od naslednjih pogodbenih razmerij: pogodba o članstvu v FSC; licenčna pogodba imetnika certifikata FSC; licenčna pogodba certifikacijskega organa FSC; FSC sporazum o partnerstvu.

Povezana skupina: celota pravnih subjektov, s katerimi je povezana organizacija v poslovnem razmerju, v katerem katera koli stranka nadzoruje uspešnost druge (npr. matično ali sestrsko podjetje, hčerinsko podjetje, holding, skupno podjetje), kot je opisano v Politiki za povezovanje FSC-POL-01-004.

Izključitev: prekinitev vseh obstoječih pogodbenih razmerij (članstva in licence) med FSC in pridruženo organizacijo (in njeno pridruženo skupino). Izključitev prav tako preprečuje vstop v morebitna nova pogodbena razmerja s FSC.

Prekinitev izključitve: ločena organizacija lahko zahteva začetek postopka za prekinitev izključitve tako, da izrazi interes. Kot del tega procesa je treba vzpostaviti časovni načrt za posamezno organizacijo. Načrt predstavlja okvir za odpravo, popravo in preprečitev ponovitev predhodno ugotovljenih kršitev politike FSC za povezovanje. Vključuje tudi druge ukrepe za krepitev zaupanja. Izključitev se lahko prekine šele po izpolnitvi dogovorjenih pogojev, določenih v načrtu.

 1. Zakaj so te dejavnosti za FSC nesprejemljive?

  Naše poslanstvo je varovanje gozdov za prihodnje generacije. Med našimi člani so podjetja, ki si prizadevajo za okoljsko in družbeno odgovorne prakse: zagovorniki okolja, sindikati, borci za človekove pravice in tisti, ki se borijo za avtohtona ljudstva.

  Dejavnosti, ki jih prepovedujemo, so v popolnem nasprotju s poslanstvom naše organizacije in članov, ki jo sestavljajo. V FSC ni prostora za takšno početje, ne glede na to, ali se dejavnosti izvajajo v gozdovih certificiranega gozdarskega podjetja ali v necertificiranih gozdovih ene od njihovih podružnic.

 2. Kdo lahko izrazi pomisleke glede nesprejemljivih dejavnosti?

  V ustroju FSC ni zahtev glede tega, kdo lahko vloži pritožbo ali izrazi pomisleke.

  Čeprav lahko pomisleke izrazi vsakdo, morajo predložene informacije vključevati potrebne in ustrezne informacije ter dokaze, da lahko FSC ustrezno ukrepa. Te zahtevane informacije so navedene na obrazcih in postopkih predložitve, tožene stranke pa se spodbuja, da zagotovijo čim več podrobnih informacij, da lahko FSC sprejme utemeljeno odločitev o tem, ali bo pritožba sprejeta.

  Če ste zaskrbljeni zaradi dejavnosti organizacije, povezane s FSC, želimo slišati vaše mnenje. Svojo pritožbo (vključno z vsemi dokazili) lahko oddate preko spodnjega gumba.

 3. Kdo preiskuje verodostojne obtožbe?

  FSC ustanovi preiskovalno skupino, ki jo sestavljajo strokovnjaki s področja obtožbe. Pri oblikovanju preiskovalne skupine je vsak član skupine izbran in nato odobren s strani tistih, ki izražajo pomisleke, in obtožene organizacije, da se zagotovi nepristranskost.

  Čeprav to ni pogoj, preiskovalna skupina običajno vključuje strokovnjake iz države, v kateri je domnevna kršitev. Preiskovalna skupina ni le edinstveno usposobljena zaradi svojega strokovnega znanja, ampak ima tudi boljše razumevanje nacionalnega konteksta.

 4. Kdo odloča, ali je treba organizacijo izključiti iz sheme FSC?

  Preiskovalna skupina predloži FSC svoje poročilo, skupaj z dokazi in stopnjo, do katere je bila vsaka obtožba preverjena. To poročilo je predstavljeno komisiji za odločanje o politiki FSC za povezovanje, ki oceni zaključke preiskave. Svet se lahko odloči, da upravnemu odboru FSC priporoči, da sprejme odločitev o izključitvi organizacij iz sheme FSC.

 5. Kakšne so posledice izključitve iz sheme FSC?

  Po izključitvi iz sheme FSC se licenčne pogodbe o blagovni znamki organizacije takoj prekinejo, vsi certifikati se umaknejo in onemogočeno je nadaljnje certificiranje in povezovanje v obliki članstva.

  Ta izključitev ne velja le za organizacijo, za katero je bilo ugotovljeno, da se ukvarja z nesprejemljivimi dejavnostmi, ampak tudi za katerokoli matično, hčerinsko ali sestrsko družbo, ki je povezana z več kot 51-odstotnim lastništvom. Dokler niso opravljeni vsi popravki in reformni postopki ter izpolnjene vse zahteve, je FSC certificiranje onemogočeno vsem podjetjem.

 6. Ali lahko izključene organizacije ponovno vstopijo v shemo FSC?

  Izključene organizacije lahko ponovno vstopijo v shemo FSC potem, ko izpolnijo vse pogoje, ki se nanašajo na pretekle kršitve in zahtevane reforme. Šele ko je nedvoumno dokazano, da so bile vse zahteve izpolnjene, lahko organizacije potencialno ponovno vstopijo v shemo FSC.

Dokumenti

Ta pravilnik različice 2-0 je trenutno veljavna različica pravilnika za povezovanje. Različica pravilnika 3-0 se bo uporabljala od 1. januarja 2023. Prejšnja različica pravilnika 2-0 ostaja v veljavi za kršitve, do katerih je prišlo pred datumom veljavnosti različice 3-0.

FSC-POL-01-004 EN V2-0 Policy for the Association of Organizations with FSC
PDF, Size: 139.81KB
FSC-POL-01-004 V3-0 EN Policy for Association
PDF, Size: 532.32KB
Brošura Politika udruživanja V3
PDF, Size: 4.24MB