EUDR

EUDR ukratko

Steknite osnovno razumijevanje nove Uredbe o proizvodima koji nisu povezani s krčenjem šuma.

 • Zašto postoji potreba za EUDR-om?

  EU je veliki potrošač dobara povezanih s krčenjem i propadanjem šuma, koji su glavni pokretači klimatskih promjena (11 % emisija stakleničkih plinova) i gubitka bioraznolikosti.

  Ovim povijesnim sporazumom EU želi smanjiti svoj doprinos krčenju šuma i time zajamčiti svojim građanima da proizvodi koje kupuju ne utječu negativno na svjetske šume.

 • Koji su ciljevi EUDR-a?

  Sveobuhvatni cilj EUDR-a je smanjiti doprinos EU-a krčenju i propadanju šuma na globalnoj razini. To se postiže minimiziranjem rizika proizvoda iz opskrbnih lanaca povezanih s krčenjem ili propadanjem šuma koji se stavljaju na tržište EU-a ili izvoze s njega te poticanjem potražnje i trgovine zakonitom robom i proizvodima "bez utjecaja na krčenja šuma" unutar EU-a.

 • Što znači "bez utjecaja na krčenje šuma"?

  Prema EUDR-u, "bez utjecaja na krčenje šuma" znači:

  • da su proizvodi od drva dobiveni od drva proizvedenog na zemljištima koja nisu bila podvrgnuta krčenju šuma nakon 31. prosinca 2020. i
  • posebno za drvne proizvode, da je drvo posječeno iz šume bez izazivanja propadanja šume nakon 31. prosinca 2020.
 • Koji su važni datumi vezani uz EUDR?

  6. prosinca 2022. – EU je postigao dogovor o EUDR-u

  29. lipnja 2023. - Stupanje na snagu

  30. prosinca 2024. - Početak primjene Uredbe

  30. lipnja 2025. - Početak primjene Uredbe za mikro i mala poduzeća

Webinari

Nova EUDR uredba izravno se odnosi na tvrtke sa sjedištem u Hrvatskoj i Sloveniji, no tvrtke sa sjedištem u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, koje izvoze svoje proizvode na tržište Unije, također moraju obratiti pozornost na nove zahtjeve EUDR-a. Tijekom pripremne 2024. godine brinemo o tome da su naši komunikacijski kanali otvoreni i da ažurne informacije budu dostupne za nositelje FSC certifikata i druge dionike. FSC certificirane i necertificirane tvrtke iz Adria-Balkan regije pozvane su da se uključe i saznaju kako FSC certifikat može podržati njihovo poslovanje u postizanju usklađenosti s novom EUDR uredbom.

Naši kvartalni webinari (mrežna predavanja) održavat će se na hrvatskom jeziku, no popratni materijal u obliku pdf prezentacije dijelit će se sudionicima na hrvatskom i slovenskom jeziku. Pridruživanje jednom ili više webinara na temu EUDR-a odlična je prilika da saznate više o nadolazećim promjenama i uključite se u raspravu s drugim tvrtkama iz regije.

Ovdje svakako pogledajte i webinare koje je FSC International (Međunarodno tajništvo FSC-a) već održao na engleskom jeziku.

20. ožujka
20. lipnja
20. rujna

Vrijeme održavanja: 10:00 - 11:00 CET

Sadržaj:

 1. Usklađivanje s EUDR-om
 2. Promjene na razini cijelog sustava
 3. FSC regulativni modul
 4. FSC procjena rizika
 5. Proces razvoja i objava

 

PDF prezentaciju na hrvatskom i slovenskom jeziku pronađite u odjeljku Dodatni izvori (ispod).

 

Vrijeme održavanja: 10:00 - 11:00 CET

Sadržaj:

objavljujemo uskoro

Vrijeme održavanja: 10:00 - 11:00 CET

Sadržaj:

objavljujemo uskoro

EUDR naspram EUTR-a

EUDR, sa svojim glavnim ciljem minimiziranja doprinosa EU-a krčenju i propadanju šuma na globalnoj razini, veća je i složenija Uredba u usporedbi s EUTR-om, čiji je cilj spriječiti prodaju nezakonitog drva i proizvoda od drva na tržištu EU-a.

Nova Uredba o proizvodima koji nisu povezani s krčenjem šuma (EUDR) postaje primjenjiva krajem 2024. (sredinom 2025. za mikro i mala poduzeća), ali u potpunosti ne ukida EUTR do kraja 2027. EUDR zahtijeva da drvo i drugi proizvodi od drva (kao što je navedeno u EUTR ) posječeno prije datuma stupanja na snagu i prodano nakon datuma primjene mora biti u skladu s EUTR Uredbom 3 godine (kraj 2027.).

Neke od važnih razlika između dvije Uredbe prikazane su u nastavku:

 1. Opseg primjene

  Relevantna roba

  EUDR: drvo i goveda, kakao, kava, palma uljarica, kaučuk, soja

  EUTR: drvo

  Relevantni drvni proizvodi

  EUDR: popisano EUTR-om + ugljen, alati, drvena vuna, knjige i novine, kuhinjski namještaj, lijesovi, sjedala itd.

  Napomena: Popis svih relvantnih proizvoda nalazi se u Prilogu I EUDR Uredbe.

  EUTR: proizvodi koji sadrže papir, karton, drvena vlakna ili drvo

  Obuhvaćene vrste drvnih proizvoda

  EUDR: Drvo i drugi proizvodi uvezeni u EU, proizvedeni i potrošeni u EU i izvezeni iz EU-a.

  EUTR: Drvo i drugi proizvodi od drva koji cirkuliraju na tržištu EU-a, bilo da su proizvedeni u zemlji ili uvezeni.

 2. Ključni sudionici

  Gospodarski subjekti

  EUDR: Svaka fizička ili pravna osoba koja u okviru trgovačke djelatnosti stavlja relevantne proizvode na tržište Unije ili ih izvozi.

  EUTR: Tvrtke (uvoznici i drvosječe) koje plasiraju drvo i drvne proizvode na tržište Unije.

  Trgovci

  EUDR: Svaka osoba u lancu opskrbe, osim gospodarskog subjekta, koja u okviru trgovačke djelatnosti stavlja relevantne proizvode na raspolaganje na tržištu Unije.

  EUTR: Tvrtke koje kupuju ili prodaju drvo ili proizvode od drva na unutarnjem tržištu Unije nakon što su prvi put stavljeni na tržište.

 3. Zahtjevi

  Zabrana

  EUDR: Stavljanje na tržište ili stavljanje na raspoloaganje na tržište relevantne robe i relevantnih proizvoda:
  - koji su povezani s krčenjem i propadanjem šuma,
  - koji nisu proizvedeni su u skladu s relevantnim zakonodavstvom zemlje proizvodnje,
  - koji nisu obuhvaćeni izjavom o postupanju s dužnom pažnjom se zabranjuje.

  EUTR: Zabranjeno je stavljanje na tržište nezakonito posječenog drva ili proizvoda od drva.

  Obveze gospodarskih subjekata

  EUDR: Gospodarski subjekti moraju postupati s dužnom pažnjom prije stavljanja relevantnih proizvoda na tržište ili njihova izvoza koristeći i sustav i postupke, te moraju prvo podnijeti izjavu o postupanju s dužnom pažnjom. Gospodarski subjekti moraju pružiti svoje podatke vezane uz postupanje s dužnom pažnjom drugim gospodarskim subjektima i trgovcima u nastavku lanca opskrbe relevantnim proizvodima. Svake godine moraju objaviti izvješće o svojem sustavu dužne pažnje.

  EUTR: Gospodarski subjekti moraju pokazati postupanje s dužnom pažnjom kada stavljaju drvo ili proizvode od drva na tržište Unije, koristeći i sustav i postupke. Moraju održavati i redovito ocjenjivati svoj sustav dužne pažnje.

  Izuzeće za MSP gospodarske subjekte

  EUDR: MSP-ovi su izuzeti od:
  - postupanja s dužnom pažnjom kad je riječ o relevantnim proizvodima koji su sadržani u relevantnim proizvodima ili su proizvedeni od relevantnih proizvoda koji su već podvrgnuti dužnoj pažnji,
  - godišnjeg javnog izvješćivanja o svojem sustavu dužne pažnje.

  EUTR: nije primjenjivo

  Napomena: MSP - mikropoduzeća te mala i srednja poduzeća

  Obveze trgovaca

  EUDR: Veliki trgovci (koji ne pripadaju kategoriji MSP) podliježu istim zahtjevima za postupanje s dužnom pažnjom kao i veliki gospodarski subjekti (nema više tvrtki „ljuštura“). Svi trgovci moraju prikupljati i čuvati podatke od svojih dobavljača i kupaca 5 godina te surađivati s nadležnim tijelima.

  EUTR: Voditi evidenciju o nabavi i prodaji drvne građe pet godina i na zahtjev je učiniti dostupnom nadležnim tijelima.

  Zahtjevi u pogledu informacija

  EUDR: Kao dio postupanja s dužnom pažnjom, gospodarski subjekti moraju prikupiti geolokacijske informacije o svim zemljišnim česticama na kojima je posječeno drvo za relevantne proizvode i datum ili razdoblje proizvodnje. "Geolokacija" znači koordinate zemljopisne širine i zemljopisne dužine zemljišnih čestica ili opseg zemljišne čestice (pomoću poligona).

  EUTR: Trgovci moraju prikupljati i čuvati informacije od dobavljača u cijelom opskrbnom lancu i od svojih klijenata. Kao dio postupanja s dužnom pažnjom, gospodarski subjekti moraju procijeniti složenost opskrbnog lanca za drvo.

 4. Dužna pažnja

  Prikupljanje informacija

  EUDR: Podaci su isti kao i za EUTR (ponekad s više detalja) i dodatno uključuju:
  - dokaz da relevantna roba nije povezna s krčenjem ili propadanjem šuma,
  - geolokaciju svih zemljišnih čestica na kojima je proizvedena relevantna roba kao i datum ili razdoblje proizvodnje.

  EUTR: Podaci koje je potrebno prikupiti u vezi s proizvodima su:
  - opis,
  - država/regija/koncesija sječe,
  - količina,
  - imena i kontakt podaci dobavljača i klijenta,
  - informacije o sukladnosti i zakonitosti.

  Procjena rizika

  EUDR: Procjena rizika uzima u obzir kriterije EUTR-a, kao i sljedeće:
  - kategoriju rizika dodijeljeno relevantnoj zemlji proizvodnje ili dijelovima te zemlje (vidi Procjenu zemlje – članak 29.),
  - postojanje šuma u zemlji proizvodnje ili u dijelovima te zemlje,
  - učestalost krčenja šuma ili propadanja šuma,
  - prisutnost autohtonih naroda,
  - savjetovanje i suradnju u dobroj vjeri s autohtonim narodima,
  - postojanje propisno obrazloženih tvrdnji autohtonih naroda koje se temelje na objektivnim i provjerljivim informacijama o upotrebi ili vlasništvu područja,
  - problemi povezani s korupcijom ili krivotvorenjem dokumenata/podataka,
  - rizik od miješanja proizvoda,
  - zaključci sa sastanaka stručnih skupina Komisije,
  - prijave opravdane zabrinutosti (čl. 31.),
  - itd.

  EUTR: Postupci procjene rizika temelje se na:
  - prikupljenim informacijama,
  - osiguravanju usklađenosti sa zakonodavstvom, kao što je certifikacija treće strane,
  - rasprostranjenosti nezakonite sječe ili nezakonite prakse,
  - sankcijama (UN, Vijeće EU),
  - složenosti opskrbnog lanca.

  Smanjenje rizika

  EUDR: U slučaju da rizik nije zanemariv, postupci za smanjenje rizika mogu uključivati:
  - traženje dodatnih informacija, podataka ili dokumenata,
  - provođenje neovisnih istraživanja ili revizija,
  - druge mjere ovisno o prikupljenim informacijama,
  - jačanje kapaciteta i ulaganja.
  Prije stavljanja proizvoda na tržište moraju postojati provjere, mjere i postupci.
  Dodatni zahtjevi vrijede za gospodarske subjekte koji nisu MSP-ovi:
  - imenovanje službenika za praćenje usklađenosti na upravljačkoj razini,
  - neovisna revizorska funkcija za provjeru unutarnjih politika, kontrola i postupaka.
  Odluke o mjerama za smanjenje rizika dokumentiraju se, ocjenjuju najmanje jednom godišnje i stavljaju na raspolaganje nadležnim tijelima na zahtjev.

  EUTR: U slučaju da rizik nije zanemariv, postupci za smanjenje rizika mogu uključivati:
  - traženje dodatnih podataka ili dokumentacije,
  - i/ili zahtijevanje provjere treće strane.
  - i/ili druge mjere prema prikupljenim informacijama.

  Pojednostavnjeno postupanje s dužnom pažnjom

  EUDR: Za proizvode koji dolaze iz zemalja koje su razvrstane u kategoriju niskog rizika (Procjena zemlje – članak 29), omogućuje se pojednostavnjeno postupanje s dužnom pažnjom:
  - Prikupljanje informacija (1. korak),
  - Izuzeće od procjene i smanjenja rizika (2. i 3. korak), nakon analize rizika od miješanja s proizvodima nepoznatog podrijetla.

  EUTR: nije primjenjivo

  Procjena zemalja

  EUDR: Komisija će provesti procjene rizika po zemljama (EU i druge zemlje):
  - Komisija će objaviti popis zemalja niskog i visokog rizika,
  - rezultati će biti dostupni putem "Informacijskog sustava",
  - trorazinski sustav će imate sljedeće kategorije rizika: niski, standardni ili visoki rizik.

  EUTR: nije primjenjivo

 5. Informacijski sustav i carinski postupci

  Informacijski sustav

  EUDR: Komisija uspostavlja i održava informacijski sustav ("registar") koji gospodarskim subjektima omogućuje da dostave svoju izjavu o postupanju s dužnom pažnjom i koji omogućuje provjeru već unesenih izjava. Taj će registar biti međusobno povezan s carinskim tijelima i bit će dostupan nadležnim tijelima kako bi mogla provoditi svoje provjere.

  EUTR: nije primjenjivo

  Carinski postupci

  EUDR: Uspostavit će se sporazum između nadležnih tijela i carinskih tijela. Carinske vlasti će morati provjeriti status izjave o postupanju s dužnom pažnjom prije odobrenja "puštanja u slobodni promet" ili izvoza.

  EUTR: nije primjenjivo

FSC regulatorni modul

Forest Stewardship Council (Vijeće za nadzor šumama) i Europska unija dijele jedinstvenu viziju zaštite svjetskih šuma. Kao najvjerodostojnije globalno rješenje za odgovorno gospodarenje šumama, pouzdani FSC certifikat već ispunjava brojne zahtjeve EUDR-a i na mnogo načina premašuje opseg i ambicije te Uredbe.

FSC nastavlja jačati svoj sustav kako bi sudionici u cijelom opskrbnom lancu mogli zadovoljiti sve aspekte EUDR-a i drugih relevantnih šumarskih zakona u Europi i diljem svijeta. FSC trenutno provodi izmjene na razini cijelog sustava i razvija nove tehnologije kako bi pomogao tvrtkama da ispune EUDR zahtjeve.

Od lipnja 2024., potpuno novi i dobrovoljni FSC regulatorni modul pružit će skup integriranih alata (kao što su blockchain i API tehnologija ili podrška za geolokaciju) koje tvrtke u bilo kojem trenutku u lancu vrijednosti mogu koristiti za ispunjavanje EUDR zahtjeva poput obveznog postupanja s dužnom pažnjom, i prije samog roka provedbe u prosincu 2024.

Želite li saznati više o našem nadolazećem rješenju? Kliknite na gumb "FSC regulatorni modul" u nastavku da vidite kako bi se ovaj modul mogao primijeniti na vaše poslovanje. Pogledajte i druge dokumentarne izvore, kao što je službeni tekst EUDR Uredbe, često postavljana pitanja i više!

Napomena: Iako FSC može pomoći u ispunjavanju zahtjeva za postupanje s dužnom pažnjom, certifikati treće strane automatski ne oslobađaju tvrtke od njihovih EUDR obveza. Svi relevantni akteri moraju odigrati svoju ulogu u borbi protiv krčenja šuma.

 

Dodatni izvori

Službeni tekst EUDR Uredbe

EUDR Regulation (EN)
PDF, Size: 692.99KB
EUDR Uredba (HR)
PDF, Size: 753.66KB
EUDR Uredba (SL)
PDF, Size: 807.20KB

FSC regulatorni modul

FSC-STD-01-004 FSC Regulatory Module
PDF, Size: 1.02MB
EUDR Requirements FAQ
PDF, Size: 5.08MB

Izmjene na razini FSC sustava

System-wide changes presented in advice notes
PDF, Size: 415.69KB
Izmjene na razini sustava predstavljene u savjetodavnim napomenama
PDF, Size: 650.42KB

EUDR webinari

HR_EUDR_webinar_20/03/24
PDF, Size: 35.46MB
SI_EUDR_webinar_20/03/24
PDF, Size: 35.55MB