Glavne prijetnje šumama

Šume održavaju život i opstanak svih vrsta izravno je povezan sa zdravim šumama. No, šume su ugrožene, a klimatske promjene pogoršavaju neke od tipičnih učinaka šumskih prijetnji. Najčešće prijetnje šumama uključuju deforestaciju, degradaciju šuma i nezakonite aktivnosti u šumarstvu.

Forest fire

Tri glavne prijetnje šumama

Deforestation
Krčenje šuma ili deforestacija je prenamjena šumskog zemljišta u druge namjene. Glavni uzrok deforestacije je poljoprivreda. Problem deforestacije je posebno zabrinjavajuć u tropskim šumama jer su te šume dom velikom dijelu svjetske bioraznolikosti.
Forest Degradation
Propadanje ili degradacija šuma podrazumijeva smanjenje ili gubitak biološke ili ekonomske produktivnosti i složenosti šumskih ekosustava što rezultira smanjenom ukupnom opskrbom dobrobiti od šuma, kao što je drvo ili bioraznolikost.
Illegal harvesting
Nezakonite šumske aktivnosti su sve nezakonite radnje koje se odnose na šumske ekosustave, industrije povezane sa šumama te drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima. Smanjuju prihod lokalnih zajednica, stvaraju krug lošeg upravljanja, doprinose opsežnoj deforestaciji i uništavanju biološke raznolikosti, povećavaju rizik od šumskih požara i narušavaju tržišta šumskih proizvoda.