Green map Croatia

O nositelju FSC certifikata

Sunčane šume d.o.o. je poduzeće za gospodarenje šumama i nositelj FSC FM/CoC certifikacije. Osnovno je 2010. godine, ima sjedište u gradu Đakovu te kontinuirano raste ​​u pogledu broja zaposlenika i poslova koje obavljaju.​​​ Poduzeće gospodari s 9 700 hektara privatnih šumama i šumskog zemljišta u vlasništvu Đakovačko-osječke Nadbiskupije i obitelji Andabak. Ovim šumama se gospodari na dobrobit zajednice kroz suradnju s lokalnom zajednicom i udrugama koje gravitiraju šumama, a kroz zapošljavanje lokalnog stanovništva poduzeće također direktno doprinosi ostanku stanovništva u ruralnim krajevima (trenutno zapošljava 43 zaposlenika iz lokalne zajednice).

2012. godine Sunčane šume su prvi put zatražile certifikaciju sveukupne šumskogospodarkse površine, pa je tako poduzeće 14. ožujka iste godine, nakon uspješnog audita gospodarenja šumama, dobilo svoj prvi FSC certifikat te istovremeno postalo prvo FSC certificirano privatno poduzeće za gospodarenje šumama u Hrvatskoj. Od samog početka Sunčane šume pokazuju iznimnu predanost vrijednostima najbolje prakse gospodarenja kako bi zaštitili dragocjene hrvatske šume, a ove godine već slave 10 godina svoje FSC certifikacije.

Forest Slavonia Croatia

O certificiranim šumama

Plansko gospodarenje ovim šumama traje od 1897. godine kada su napravljeni prvi programi gospodarenja sa propisanim radovima. Potrajno gospodarenje šumama koje zadovoljava gospodarske, ekološke i socijalne funkcije šume pridonijelo je da danas na ovom području postoje prirodne mješovite šume sa bogatom florom i faunom. Trenutno su nazastupljenije drvne vrste hrast kitnjak (Quercus petraea), obična bukva (Fagus sylvatica L.) i grab (Carpinusbetulus).

Kao rezultat dugoročnog gospodarenja, značajan dio ovih šuma (oko 6 500 ha) pripada mreži Natura 2000 s ciljem održanja prirodnih staništa, te pružanja stanišnih uvjeta za više od 50 zaštićenih i strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta poput orla štekavca (Haliaeetus albicilla), žutog mukača (Bambina variegata), velikouhog šišmiša (Myotisbechsteini) te gorskog potočara (Cordulegaster heros).

NAPOMENA: Kako bi osiguralo usklađenost s FSC načelima za gospodarenje šumama u pogledu očuvanja biološke raznolikosti, poduzeće je osmislilo i izdalo Priručnik za prepoznavanje ugroženih i strogo zaštićenih vrsta flore i faune. Ovaj džepni priručnik koriste zaposlenici za identifikaciju vrsta na terenu.

Forest Manager Marko Katicic

O pogodnostima FSC FM certifikacije

Inženjer šumarstva i glavna osoba odgovorna za FSC certifikaciju u poduzeću Sunčane šume - Marko Katičić (na fotografiji s desne strane) podijelio je s nama svoje viđenje prednosti FSC certifikacije gospodarenja šumama:

"Odluku o certificiranju šuma prema FSC načelima i kriterijima donjeli smo iz razloga što je certificirana šuma vrijednost sama po sebi, i to je potvrda da šumovlasnik pri izvođenju radova propisanih Programom gospodarenja konzultira javnost, smanjuje štete od sječe i poduzima mjere zaštite tla i vodnih resursa, vodi brigu o zaštiti divljih biljnih i životinjskih vrsta, zaštićuje ekološki osjetljiva staništa, poštuje običajna prava lokalne zajednice i dr.

Kako bi uspješno udovoljavali strogim kriterijima koji nam donosi FSC certifikacija obavljali smo edukaciju naših zaposlenika, te izdali Priručnik za prepoznavanje ugroženih i strogo zaštićenih vrsta flore i faune (prikazan ranije u članku) za sve zaposlenike. U suradnji sa lokalnom zajednicom proglasili smo četiri lokaliteta šuma visoke zaštitne vrijednosti na kojima se provode šumarski radovi smanjenog intenziteta i svake godine provodi monitoring kriterija na osnovu kojih su odabrane ove sastojine.

Dobivanje FSC certifikata i njegovo obnavljanje za nas kao prvo privatno poduzeće za gospodarenje šumama u Republici Hrvatskoj veliki je uspjeh i potvrda orijentacije Sunčanih šuma prema održivom gospodarenju šumskim resursima koji su nam povjereni na upravljanje.“

O procesu FSC FM certifikacije

Prije izdavanja FSC FM certifikacije, neovisno certifikacijsko tijelo izvršava pred-ocjenu kako bi se provjerio sustav upravljanja podnositelja zahtjeva za FM certifikaciju i provela analiza nedostataka i javno savjetovanje. Nakon toga se izvodi glavna ocjena koja uključuje audit sustava upravljanja, terenski audit, intervjue i savjetovanje s dionicima, te se po pozitivnoj odluci o certifikaciji izdaje FSC certifikat na pet godina. Zatim se jednom godišnje izvode nadzorne ocjene koje uključuju desk audite, posjete lokacijama, intervjue i savjetovanje s dionicima. Po isteku (pet godina) certifikacije ponovno je potrebno izvršiti ponovnu ocjenu slijedeći iste postupke kao i za glavnu ocjenu, pa se time certifikacija ponovno izdaje na razdoblje od pet godina.

Za detaljnije informacije o strukturi FSC sustava certifikacije kliknite ovdje.

2012
Sunčane šume prvi put dobivaju FSC certifikaciju

14. ožujka 2012. godine, nakon uspješnog prvog audita gospodarenja šumama, certifikacijsko tijelo izdaje pozitivnu odluku o certifikaciji gotovo 10 000 hektara šumske površine kojom gospodare Sunčane šume.

2017
Prva ponovna certifikacija Sunčanih šuma

Nakon isteka prvog petogodišnjeg certifikacijskog razdoblja, Sunčane šume ponovno su zatražile FSC certifikaciju gospodarenja šumama i na taj način produžile trajanje certifikacije za dodatnih pet godina.

2022
Druga ponovna certifikacija Sunčanih šuma - 10 godina FSC certifikacije

U ožujku 2022. godine Sunčane šume uspješno su prošle svoj 11. audit gospodarenja šumama te time započele treće petogodišnje certifikacijsko razdoblje i produžile vijek svoje FSC certifikacije. Sunčane šume uspješno održavaju FSC certifikaciju 10 uzastopnih godina.

O odgovornom gospodarenju šumama

Postoji deset FSC načela kojih se svaka šumska djelatnost mora pridržavati prije nego što se izdaje FSC certifikat za gospodarenje šumama. Ova načela pokrivaju širok raspon pitanja, od održavanja visokih zaštitnih vrijednosti do odnosa u zajednici i prava radnika, kao i praćenja ekoloških i društvenih utjecaja gospodarenja šumama.

Važno je zapamtiti da odgovorno gospodarenje šumama podrazumijeva i održivu sječu. To se radi prema šumskogospodarskim planovima i uzima u obzir različite čimbenike. Ostaviti šumu netaknutom nije održiva opcija u svijetu u kojem ljudi vrše pritisak na šume na mnogo načina.

Sva FSC načela i kriterije pronađite u interim normi za gospodarenje šumama u Hrvatskoj.

Forest workers tree quality labelling
 • Načelo 1: Poštivanje zakona

  Organizacija se mora pridržavati svih primjenjivih zakona, propisa i međunarodno ratificiranih međunarodnih ugovora, konvencija i sporazuma.

 • Načelo 2: Prava radnika i uvjeti zapošljavanja

  Organizacija mora održati ili poboljšati socijalno i gospodarsko blagostanje radnika.

 • Načelo 3: Prava starosjedioca

  Organizacija mora identificirati i podržavati zakonska i običajna prava autohtonih naroda na vlasništvo, korištenje i upravljanje zemljištem, teritorijama i resursima na koje utječu aktivnosti gospodarenja.

  U Republici Hrvatskoj nisu prepoznati autohtoni narodi pa se ovo načelo ne primjenjuje.

 • Načelo 4: Odnosi sa zajednicom

  Organizacija mora pridonijeti održavanju ili poboljšanju socijalnog i gospodarskog blagostanja lokalnih zajednica.

 • Načelo 5: Dobrobiti od šume

  Organizacija mora učinkovito upravljati nizom višestrukih proizvoda i usluga iz gospodarske jedinice kako bi održala ili poboljšala dugoročnu gospodarsku održivost i niz ekoloških i društvenih koristi.

 • Načelo 6: Ekološke vrijednosti i utjecaji

  Organizacija mora održavati, čuvati i/ili obnavljati usluge ekosustava i ekološke vrijednosti iz gospodarske jedinice, te mora izbjegavati, popraviti ili ublažiti negativne utjecaje na okoliš.

 • Načelo 7: Izrada šumskogospodarskih planova

  Organizacija mora imati šumskogospodarski plan koji je u skladu s njezinim politikama i ciljevima i proporcionalan razmjeru, intenzitetu i rizicima njezinih aktivnosti gospodarenja.

  Šumskogospodarski plan se provodi i ažurira na temelju informacija o praćenju kako bi se promicalo prilagodljivo gospodarenje. Povezana planska i proceduralna dokumentacija mora biti dovoljna za usmjeravanje zaposlenika, informiranje pogođenih i zainteresiranih dionika te za opravdavanje upravljačkih odluka.

 • Načelo 8: Praćenje i procjena

  Organizacija mora pokazati da se napredak u postizanju ciljeva gospodarenja, učinci aktivnosti gospodarenja i stanje gospodarske jedinice, prate i ocjenjuju proporcionalno opsegu, intenzitetu i riziku aktivnosti gospodarenja, kako bi se implementiralo prilagodljivo gospodarenje.

 • Načelo 9: Visoke zaštitne vrijednosti

  Organizacija mora održavati i/ili poboljšati visoke zaštitne vrijednosti u gospodarskoj jedinici primjenom načela predostrožnosti.

 • Načelo 10: Provedba aktivnosti gospodarenja

  Aktivnosti gospodarenja koje provodi organizacija za gospodarsku jedinicu biraju se i provode u skladu s ekonomskim, ekološkim i društvenim politikama i ciljevima organizacije, te u skladu sa sveukupnim načelima i kriterijima.