Serbia interim FM standard

Srbija

Prema Nacionalnoj inventuri šuma Republike Srbije, ukupna šumska površina iznosi 2,6 milijuna ha (M ha), od čega šume (sjemenjače i panjače) čine 2,3 M ha (tj. 85%), dok su ostale šumska površina pokriva ostalo. Vlasništvo nad šumama i odgovornosti za gospodarenje šumama u Srbiji ravnomjerno su raspoređeni između države (53%) i privatnih šumovlasnika (47%). Sve certificirane šumske površine u Srbiji su u državnom vlasništvu, i doista, većina državnih šuma u Srbiji je FSC certificirano. Više o tome pročitajte ovdje.

Gotovo 1 milijun ha različitih vrsta šuma u Srbiji već je FSC-certificirano, osiguravajući i dokazujući odgovorno gospodarenje šumama, u skladu s 10 FSC načela.

Proces razvoja nove privremene norme za gospodarenje šumama za Srbiju uključivao je konzultacije s različitim dionicima i postizanje konsenzusa s društvenim, ekološkim i gospodarskim interesima. Održana je završna radionica na terenu kako bi se organizirala otvorena rasprava o ključnim promjenama i podigla svijest zainteresiranih strana o ovom procesu. Novi norma za gospodarenje šumama će biti prilika za certificiranje različitih vlasničkih kategorija – manastirskih i crkvenih šuma, komunalnih (općinskih) šuma, šuma kojima gospodare vodoprivredne i poljoprivredne organizacije, budući da se nova norma za Srbiju odnosi na sve kategorije gospodarskih jedinica uključujući i male šume te šume kojima se gospodari niskim intenzitetom. Također utvrđuje načine na koje organizacije i vlasnici šuma mogu surađivati sa zajednicama i drugim dionicima.

Norma će stupiti na snagu 1. rujna 2023.

 

Slovenia interim FM standard

Slovenija

Ukupna šumska površina u Sloveniji iznosi 1,18 milijuna hektara (M ha). Od toga šume (sjemenjače i panjače) zauzimaju 0,9 M ha (tj. 73%), dok šikare i ostale šumske površine zauzimaju preostalih 0,3 M ha (tj. 27%). Vlasništvo nad šumama i odgovornosti za gospodarenje šumama u Sloveniji raspoređeni su između države (21%), općina (3%) i privatnih šumovlasnika (76%). Slovenija je jedina država u Adria-Balkan regiji sa šumama u općinskom vlasništvu. Većina državnih šuma i dio privatnih šuma u Sloveniji je FSC certificirano. Pročitajte više ovdje. Više o načinu gospodarenja šumama u Sloveniji možete pročitati ovdje.

0,26 milijuna ha različitih vrsta šuma u Sloveniji već je FSC certificirano, čime se osigurava i dokazuje odgovorno gospodarenje šumama, u skladu s 10 FSC načela.

U procesu razvoja privremene norme za Sloveniju uključene su konzultacije s različitim dionicima, te je postignut konsenzus s društvenim, ekološkim i gospodarskim interesima. Provedeno je dodatno javno savjetovanje o Okviru VZV-a kako bi se podigla svijest zainteresiranih strana o ovom procesu i organizirala otvorena rasprava o ključnim promjenama. Relevantni komentari ugrađeni su u nacrt Okvira VZV-a, a jedan predstavnik ekoloških interesa je rekao: "Ovo je prvi put da se zaštita svetih prirodnih mjesta u Sloveniji spominje u ovakvom dokumentu."

Norma stupa na snagu 1. listopada 2023.