Nova EUDR Uredba

Iako se većina krčenja šuma događa izvan granica EU-a, tržište EU-a izravno je odgovorno za krčenje šuma na strani potražnje. Nova Uredba EU-a o krčenju  šuma (EUDR) nastoji smanjiti ulogu EU-a u krčenju i propadanju šuma. Usredotočuje se na sedam roba – stoku, drvo, palmino ulje, soju, kakao, kavu i gumukao i na neke izvedene proizvode uključujući kožu, čokoladu i namještaj, što predstavlja značajnu promjenu paradigme prema rješavanju krčenja šuma uzrokovanog poljoprivredom.

Jedan od novih zahtjeva EUDR Uredbe je obvezno pružanje geolokacijskih koordinata posječenog drveća. Geolokacijske koordinate potrebno je navesti u izjavama o postupanju s dužnom pažnjom koje su gospodarski subjekti dužni dostaviti u informacijski sustav prije stavljanja proizvoda na tržište EU-a ili izvoza. Stoga je to ključni dio Uredbe, koji zabranjuje stavljanje na tržište ili izvoz bilo kojeg proizvoda obuhvaćenog opsegom Uredbe čije geolokacijske koordinate nisu prikupljene i dostavljene kao dio izjave o postupanju s dužnom pažnjom.

 1. Kako EUDR opisuje obvezu pružanja informacija o geolokaciji?

  Članak 9. (Zahtjevi u pogledu informacija) navodi da gospodarski subjekti moraju prikupljati različite informacije uključujući:

  "geolokaciju svih zemljišnih čestica na kojima je proizvedena relevantna roba koju relevantni proizvod sadržava ili uz čiju je upotrebu proizveden, kao i datum ili razdoblje proizvodnje; ako relevantni proizvod sadržava relevantnu robu proizvedenu na različitim zemljišnim česticama ili uz čiju je upotrebu proizveden, navodi se geolokacija svih različitih zemljišnih čestica; svaka deforestacija ili degradacija šuma na određenim zemljišnim česticama automatski isključuje svu relevantnu robu i sve relevantne proizvode koji potječu s tih zemljišnih čestica iz stavljanja na tržište ili stavljanja na raspolaganje na tržištu ili izvoza (...)"

 2. Kako zahtjev za geolokaciju (unutar EUDR-a) izgleda s praktičnog gledišta?

  Članak 2. definira geolokaciju kao:

  „Geolokacija” znači geografska lokacija zemljišne čestice opisana s pomoću koordinata zemljopisne širine i zemljopisne dužine koje odgovaraju barem jednoj točki zemljopisne širine i jednoj točki zemljopisne dužine, uz upotrebu najmanje šest decimalnih znamenaka; za zemljišne čestice veće od četiri hektara koje se upotrebljavaju za proizvodnju relevantne robe, osim stoke, geolokacija se provodi s pomoću poligona, uz dostatan broj točaka zemljopisne širine i zemljopisne dužine za opis opsega svake zemljišne čestice.

Više od EUDR zahtjeva

Prednosti geolokacije nadilaze nove EUDR zahtjeve. Sječa drveća ključni je aspekt gospodarenja šumama i drvne industrije, a kako potražnja za proizvodima od drva nastavlja rasti, postaje sve važnije implementirati učinkovite i održive prakse sječe. Tehnologija geolociranja pojavila se kao moćan alat u ovom nastojanju, nudeći niz prednosti koje pojednostavljuju proces sječe drveća dok minimaliziraju njegov utjecaj na okoliš.

 • Bolja preciznost i učinkovitost

  Omogućuje šumarskim stručnjacima precizno lociranje pojedinačnih stabala i cijelih sastojina. Ova točnost igra ključnu ulogu u optimizaciji postupaka sječe drveća. Poznavajući točnu lokaciju drveća, šumarski radnici mogu učinkovitije planirati i izvršavati svoje radove, smanjujući vrijeme izvođenja i troškove.

  Pomaže u stvaranju učinkovitih ruta za opremu za sječu, minimizirajući nepotrebna putovanja i uznemiravanje okolnog ekosustava.

 • Podržavanje selektivne sječe

  Selektivna sječa uključuje strateški odabir stabala koja će se ukloniti dok se druga ostavljaju da nastave rasti. Geolokacijski podaci omogućuju upraviteljima šuma da identificiraju zrela stabla koja su spremna za sječu, osiguravajući da mlađa, manja stabla ostanu netaknuta. Ova praksa promiče održivo šumarstvo dopuštajući šumi da se prirodno obnavlja i održava svoju ekološku ravnotežu tijekom vremena.

 • Poboljšano donošenje odluka

  Uključivanje geolokacijskih podataka u operacije sječe drveća pruža dragocjene uvide za donošenje odluka. Upravitelji šuma mogu analizirati geoprostorne informacije kako bi optimizirali raspodjelu resursa. Iskorištavanjem ovih podataka mogu donositi informirane odluke koje vode boljoj produktivnosti, smanjenom otpadu i povećanoj profitabilnosti.

Kako izgleda primjena geolokacije na terenu?

Ovog srpnja posjetili smo FSC certificiranu šumu u blizini Gradiške u Republici Srpskoj (BiH). Lokalni šumari odveli su nas na teren gdje su se odvijali planirani radovi sječe, te su nam spremno demonstrirali pilot program geolociranja stabala predviđenih za sječu. Pogledajte impresivnu primjenu geolokacije drveća u javnom poduzeću Šume Republike Srpske.

KORAK
01

Doznaka stabala

Slijedeći selektivnu metodu uzgoja šuma primjerenu brdovitom terenu sjeverne Bosne i Hercegovine, iskusni šumarski inženjeri identificiraju i odabiru zrela stabla za nadolazeću sječu – postupak zvan doznaka stabala. Svako stablo planirano za sječu označeno je u visini prsa identifikacijskom točkom i žigom, koje šumski radnici zaduženi za sječu lako prepoznaju. Pomoću GPS uređaja za lociranje svako doznačeno stablo se na tom mjestu i geolocira s preciznim GPS koordinatama, koje se uparuju pomoću jedinstvenog QR koda postavljenog pri dnu debla – budućeg panja.

Forest engineer indicating a mark at breast height on a tree that is to be harvested in the following harvesting season.
Šumarski inženjer pokazuje pločicu postavljenu na prsnoj visini na stablu koje će se posjeći u sljedećoj sezoni sječe.
Forest engineer indicating a tag with a unique QR code placed in the bottom of the tree trunk, already paired with the GPS coordinates of the tree.
Šumarski inženjer pokazuje pločicu s jedinstvenim QR kodom postavljenu na dnu debla, već uparenu s GPS koordinatama stabla.
KORAK
02

Sječa

Dolaskom sljedeće sezone, kao i pogodnih uvjeta za sječu, šumski radnici ulaze u šumsku parcelu tražeći doznačena stabla. Pažljivo obaraju doznačena stabla ostavljajući ih na šumskom tlu. Ovakav način selektivne sječe ostavlja više prostora za napredovanje mlađih stabala u sastojini.

KORAK
03

Geolokacija posječenih drvnih sortimenata

Nakon sječe, a prije prikupljanja posječenog materijala, šumarski inženjeri ulaze u šumsku parcelu kako bi kategorizirali posječene drvne sortimente u različite kategorije drva i uparili svaki dio posječenog drvnog sortimenta s pripadajućim GPS koordinatama. To se radi pomoću malih pločica različitih boja. Svaka boja pločice predstavlja određenu kategoriju drva, dok se jedinstveni QR kod koji se nalazi na pločici uparuje s izvornim QR kodom posječenog stabla, koji se nalazi pri dnu panja, čime se osigurava da ispravna informacija o GPS koordinatama ostaje s posječenim drvnim sortimentom i nakon izlaska iz šume.

A tree stump with a tag placed there in the previous season when it was marked for future harvest, now used for pairing with felled wood assortments.
Panj s pločicom postavljenom u prethodnoj sezoni kada je stablo bilo označeno za buduću sječu, a sada se koristi za uparivanje posječenih drvnih sortimenata.
Posječeni drvni sortiment već kategoriziran i uparen sa GPS koordinatama panja od strane inženjera šumarstva.
Posječeni drvni sortiment već kategoriziran i uparen sa GPS koordinatama panja od strane inženjera šumarstva.
KORAK
04

Završna kontrola

Nakon prikupljanja posječenog, kategoriziranog i geolociranog drva iz šume na rubu ceste, ali prije utovara na kamion za prijevoz drva, nadležni šumarski inženjer na terenu još jednom provjerava svaki drvni sortiment, skeniranjem postavljenih pločica s QR kodovima posebnim ručnim uređajem. Na taj način se dodatno potvrđuje da svaki sortiment nosi odgovarajuću informaciju o GPS koordinatama njegovog podrijetla, prije izlaska iz šume. Nakon što je drvo kontrolirano, ono se označava jednostavnom oznakom (točkom), čime se označava da je završna kontrola obavljena, te je takvo kategorizirano i geolocirano drvo spremno za utovar na kamion za daljnju obradu izvan šume.

Forest engineer controlling the information of each wood assortment prior to the loading on the truck.
Šumarski inženjer koji kontrolira podatke o svakom drvnom sortimentu prije utovara na kamion.
Printing the final list of geolocated wood assortments.
​Ispis konačnog popisa geolociranih drvnih sortimenata.
Timber log geolocation QR code

Geolocirana budućnost

Uz primjenu geolokacije, precizne GPS koordinate mogu pratiti svaki drvni sortiment duž lanca sljedivosti, omogućujući budućim kupcima i prodavačima najtočniji uvid u podrijetlo materijala, kao i prijeko potrebne temeljne informacije, u slučaju da se drvni sortimenti stavljaju se na tržište EU-a. Kako industrija napreduje, stalna ulaganja u geolokacijsku tehnologiju obećavaju da će dovesti do održivijih, učinkovitijih i ekološki svjesnijih praksi sječe stabala, kao i točan uvid u porijeklo drvnih proizvoda radi sprječavanja daljnjeg krčenja šuma. Prikazani pilot projekt geolokacije u javnom šumskoprivrednom poduzeću "Šume Republike Srpske" izvrstan je primjer inicijative naprednog razmišljanja koja će ovom javnom poduzeću omogućiti da ostane konkurentno i opslužuje svoje klijente s dovoljno geolokacijskih podataka, zahtijevanih novom EUDR Uredbom u slučaju da konačan proizvod, poput poznatog bosanskog namještaja, završi na području Europske unije – vjerojatan scenarij!